Một số hình ảnh hoạt động của Viện KHKTHN

Monday, 09/04/2012, 00:07
Một số hình ảnh hoạt động của Viện KHKTHN
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động chung của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.