Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Friday, 19/05/2017, 15:26
Tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc sự quản lý của Viện KH&KTHN được giao quản lý, sử dụng tài sản phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện theo các quy định của Quy chế này

Quy chế phối hợp hoạt động giữa thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn

Wednesday, 03/03/2021, 14:38
Quy chế này quy định những nội dung chủ yếu về quan hệ phối hợp công tác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân...

Quy chế, thông tư liên quan đến quản lý khoa học

Wednesday, 03/03/2021, 14:41
Quy chế, thông tư liên quan đến quản lý khoa học

Quy chế dân chủ cơ quan

Friday, 19/05/2017, 15:36
Quy chế dân chủ cơ quan được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ, phát huy sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động...

Quy chế chi tiêu nội bộ

Friday, 19/05/2017, 15:37
Quy chế này quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ trong phạm vi nguồn kinh phí được thực hiện chế độ tự chủ và áp dụng thống nhất trong Viện KH&KTHN...

Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Friday, 19/05/2017, 15:37

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) của Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (VKH&KTHN) có sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguồn vốn từ ngân sách sự nghiệp khoa học của nhà nước

Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức

Friday, 19/05/2017, 15:39

Văn bản này quy định chi tiết về điều kiện được cử đi đào tạo, trách nhiệm, thời hạn phục vụ sau đào tạo và chế độ bồi thường kinh phí đào tạo đối với các cá nhân được Viện KH&KTHN cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.

Quy định nội bộ về chế độ trích nộp Viện đối với các đề tài, dự án, và nhiệm vụ các cấp

Friday, 19/05/2017, 15:39

Văn bản này quy định chi tiết chế độ trích nộp Viện đối với các đề tài, dự án và nhiệm vụ các cấp (sau đây gọi chung là nhiệm vụ KHCN) thực hiện tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Quy chế - Phúc lợi Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Wednesday, 03/03/2021, 14:43

Bản quy định này đưa ra những nguyên tắc và định mức chủ yếu áp dụng trong việc quản lý và phân chia Quỹ phúc lợi của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Quy chế Hoạt động triển khai công nghệ và dịch vụ kỹ thuật

Wednesday, 03/03/2021, 14:42

Quy chế này quy định chi tiết về nguyên tắc quản lý, thủ tục tiến hành, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan, chế độ trích nộp, khen thưởng, xử phạt đối với hoạt động triển khai cộng nghệ và dịch vụ kỹ thuật có sử dụng tư cách pháp nhân của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.