Quy định về tham quan, thực tập tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

Friday, 19/05/2017, 15:42

Quy định này chỉ rõ những yêu cầu cụ thể khi các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đến tham quan, thực tập, làm luận văn tốt nghiệp đại học, sau đại học tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.

Quy định nội bộ về quản lý và tổ chức hoạt động bếp ăn

Wednesday, 03/03/2021, 14:42

Văn bản này quy định về việc quản lý, tổ chức, kiểm tra, giám sát, trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với hoạt động của bếp ăn Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân. Văn bản này áp dụng cho các cán bộ trong Viện KH&KT HN (bao gồm viên chức và HĐLĐ)và những người đến ăn trưa tại bếp ăn Viện KH&KT HN.