Nghị định 107/2013/NĐ-CP

Wednesday, 17/05/2017, 16:05
Nghị định 107/2013/NĐ-CP
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Nghị định 07/2010/NĐ-CP

Wednesday, 17/05/2017, 16:11
Nghị định 07/2010/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg

Wednesday, 17/05/2017, 16:18
Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg
Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ