Quyết định 950/QĐ-BKHCN

Friday, 22/06/2018, 11:49
Quyết định 950/QĐ-BKHCN
Quyết định về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia

Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN

Friday, 22/06/2018, 11:46
Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN
Thông tư Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN

Friday, 22/06/2018, 11:46
Thông tư	13/2015/TT-BKHCN
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Thông tư 12/2015/TT-BKHCN

Friday, 22/06/2018, 11:46
Thông tư	12/2015/TT-BKHCN
Thông tư Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân

Thông tư 22/2014/TT-BKHCN

Friday, 22/06/2018, 11:47
Thông tư	22/2014/TT-BKHCN
Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng