Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Wednesday, 17/05/2017, 16:03
Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Friday, 19/05/2017, 11:04
Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Friday, 19/05/2017, 11:08
Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 01 /2016/TTLT- BKHCN-BNV

Friday, 19/05/2017, 11:12
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Friday, 19/05/2017, 11:15
Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập