Điện hạt nhân

Thursday, 21/06/2018, 11:52

- Nghiên cứu và triển khai các vấn đề liên quan đến phát triển điện hạt nhân.

- Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thẩm định thiết kế nhà máy điện hạt nhân.

- Nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao công nghệ điện hạt nhân của nước ngoài, tiến tới tự thiết kế chế tạo các thiết bị của nhà máy điện hạt nhân.

An toàn hạt nhân

Friday, 03/02/2012, 09:38

- Phân tích, đánh giá, tư vấn và thẩm định các vấn đề liên quan đến an toàn hạt nhân.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở hạt nhân về an toàn hạt nhân.

1
2
3