Nghiên cứu các hạt nhân giàu nơtron 72,74Ni và 76,80Zn thông qua tán xạ phi đàn hồi trên bia proton

Wednesday, 02/05/2018, 00:00

       Phản ứng tán xạ phi đàn hồi trên bia p tại năng lượng cao (>200 MeV/nucleon) trong động học ngược được nghiên cứu sử dụng chùm ion phóng xạ cường độ lớn tạo ra trên thiết bị gia tốc tại RIKEN, Nhật Bản. Chúng tôi đã xác định được năng lượng và tiết diện tạo thành các trạng thái 2+1 và 4+1 của các hạt nhân 72,74Ni, 76,80Zn, phù hợp với các giá trị được công bố trước đó. Kết quả phân tích số liệu thực nghiệm cho thấy kích thích nơtron chiếm ưu thế trong các đồng vị Ni, chứng tỏ sự bền vững của lớp vỏ proton Z=28. Trong khi đó, kích thích proton lại chiếm ưu thế ở các đồng vị Zn, cho thấy sự bền vững của lớp vỏ nơtron N=50 khi tiệm cận đến hạt nhân 78Ni. Cũng với nghiên cứu này, chúng tôi lần đầu tiên mở rộng việc áp dụng mô hình tính toán lý thuyết JLM (Jeukenne-Lejeune-Mahaux folding model) cho những phản ứng tán xạ hạt nhân phi đàn hồi với năng lượng lớn hơn 200 MeV/nucleon. Các kết quả đã được công bố trên tạp chí PHYSICAL REVIEW C 97, 044315 (2018) (https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.97.044315) DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.97.044315.

Lê Xuân Chung,

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Lượt xem: 4030