Đề tài, dự án đã triển khai

Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước năm 2011
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố tại hai cấp độ khác nhau: cấp độ 1: Anomaly và cấp độ 3: Serious Incident; 2011-2014
 

 
 

Kết quả nổi bật

Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở 2021 “Nghiên cứu, sử dụng phần mềm mô phỏng ARGOS đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của phóng xạ từ một số sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành cảng đến Việt Nam” Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở 2021 “Nghiên cứu, sử dụng phần mềm mô phỏng ARGOS đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của phóng xạ từ một số sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành cảng đến Việt Nam”
Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu, sử dụng phần mềm mô phỏng ARGOS đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của phóng xạ từ một số sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành cảng đến Việt Nam” do ThS. Dương Đức Thắng làm chủ nhiệm được thực hiện với mục tiêu chính là khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm ARGOS để đưa ra được các bản đồ về xu hướng phát tán của các nhân phóng xạ (theo 2 mùa: mùa hè và mùa đông) và đánh giá được liều bức xạ đối với con người và môi trường từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành Cảng của Trung Quốc đến Việt Nam theo một số kịch bản tai nạn tương ứng với ba cấp sự cố (4, 5, 6 - theo thang sự cố INES) phục vụ công tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố.
 

 

Bài báo quốc tế đã đăng tải

Danh mục công trình công bố quốc tế năm 2020
1. Y.L. Sun, …, L.X. Chung, B.D. Linh, et al., “Restoration of the natural E(1/2+1 ) - E(3/2+1 ) energy splitting in odd-K isotopes towards N = 40”, Physics Letters B 802, 135215 (2020). (ISI) 2. C. Lizarazo, …, L.X. Chung, B.D. Linh, et al., “Metastable States of 92,94Se: Identification of an Oblate K Isomer of 94Se and the GroundState Shape Transition between N = 58 and 60”, Physical Review Letters 124, 222501 (2020). (ISI) 3. A. Frotscher, …, L.X. Chung, B.D. Linh, et al., “Sequential Nature of (p,3p)Two-Proton Knockout from Neutron-Rich Nuclei”, Physical Review Letters 125, 012501 (2020). (ISI)