Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân

Friday, 28/10/2011, 00:00

Tên tổ chức: Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN)

Tên tiếng Anh: Institute for Nuclear Science and Technology (INST)

Địa chỉ:   179 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

                 Số điện thoại: +84. 4. 37564926,   Số Fax: +84. 4. 38363295

Cơ quan chủ quản: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN)

Cơ quan quyết định thành lập: Quyết định số 18/CT ngày 21/01/1991 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký.

Chức năng nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:

(Ban hành kèm theo QĐ số:737/QĐ-NLNT ngày 28/7/2005 của Viện trưởng Viện NLNTVN)

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (dưới đây gọi tắt là Viện) có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1.    Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật liên quan vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đời sống.

2.    Nghiên cứu và triển khai các vấn đề liên quan đến phát triển điện hạt nhân.

3.    Nghiên cứu và triển khai về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.

4.    Thực hiện quan trắc phóng xạ môi trường trong mạng lưới quốc gia, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo liều bức xạ theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5.    Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân.

6.    Nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, vật lý năng lượng cao và các lĩnh vực liên quan.

7.    Thực hiện dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hạt nhân và công nghệ liên quan cho các ngành kinh tế, xã hội.

8.    Tham gia đào tạo và hợp tác liên kết đào tạo sau đại học và các loại hình đào tạo khác về chuyên ngành khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

9.    Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

10. Xây dựng tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nhân lực cho sự phát triển của Viện và Ngành.

11. Quản lý tổ chức, nhân sự của Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tổ chức và nhân lực:

Lãnh đạo:

        Viện trưởng:            01

        Phó Viện trưởng:      02

Cơ cấu tổ chức:

Gồm 2 Phòng chức năng và 6 đơn vị chuyên môn:

1.    Phòng Hành chính và Tổ chức

2.    Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

3.    Trung tâm Vật lý hạt nhân

4.    Trung tâm Năng lượng hạt nhân

5.    Trung tâm An toàn hạt nhân

6.    Trung tâm Kỹ Thuật hạt nhân

7.    Trung tâm An toàn bức xạ

8.    Trung tâm Quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường

Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác:

Viện KH&KTHN hiện có 109 cán bộ, trong đó có 52 cán bộ trong biên chế, 49cán bộ hợp đồng lao động hưởng lương ngân sách nhà nước và 8 HĐLĐ hưởng lương từ các nguồn kinh phí khác. Trình độ cán bộ:

           - GS, PGS, Tiến sĩ                      18

           - Thạc sĩ                                   20

           - Đại học (cử nhân, kỹ sư)          51

           - Kỹ thuật viên và sơ cấp             20

             Tổng                                      109

 

Lượt xem: 3335