Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 15/10/2018, 00:00

Giới thiệu trung tâm Kỹ thuật hạt nhân

Ban giám đốc Trung tâm: 

- Giám đốc: CN.Nguyễn Đức Tuấn

         Di động: 0913698860  

         Email: ndtuan@vinatom.gov.vn;  meo_ql@yahoo.com

- Phó giám đốc: TS. Võ Thị Anh

         Di động: 0988612901  

         Email: vothianhanh@yahoo.com

Nhân lực:

 - Tổng số cán bộ:  13

 - Cơ cấu theo trình độ chuyên môn: 

         Tiến sĩ:       1

         Thạc sĩ:      5 

         Đại học:     7

         Trung cấp: 0

Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Trung tâm KTHN là đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc Viện KH&KTHN, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.

2. Nhiệm vụ:

Tổng quát:

Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Nghiên cứu các phương pháp vật lý hạt nhân, đánh giá số liệu hạt nhân và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân về: Kiểm tra không phá huỷ (NDT), Thiết bị - hệ điều khiển hạt nhân (NCS), Đánh dấu đồng vị (TRACER) , Phân tích hạt nhân trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội;

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị điện tử hạt nhân, máy đo liều, thiết bị cảnh báo phóng xạ, các hệ điều khiển công nghiệp.

- Nghiên cứu, triển khai kỹ thuật đồng vị và kỹ thuật đánh dấu trong các thuộc các lĩnh vực: điều khiển công nghiệp, địa chất công trình (đê, đập thuỷ điện, thuỷ lợi), thủy văn và môi trường, đất, nước, không khí,...

- Phân tích các chỉ tiêu lý, hóa và sinh học các mẫu môi trường và thực phẩm.

- Bảo dưỡng, sửa chữa, QA/QC các thiết bị hạt nhân phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong Viện;

- Triển khai ứng dụng kỹ thuật NDT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng KTHN.

- Phối hợp lưu giữ, bảo quản, quản lý các nguồn phóng xạ;

- Tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Viện và Ngành.

Lượt xem: 6385