Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

Thursday, 06/07/2023, 11:40

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp và kỹ thuật quan trắc, kiểm soát, phân tích phóng xạ và đánh giá tác động môi trường;

- Quản lý, vận hành Trung tâm điều hành, Trạm quan trắc phóng xạ môi trường khu vực miền Bắc và điều phối hoạt động Mạng Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan;

- Tham gia hội nhập các hoạt động kiểm soát, nghiên cứu và cảnh báo tình trạng phóng xạ môi trường trong khu vực và quốc tế;

- Tham gia công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường.

Một số thành tựu tiêu biểu

Tuesday, 09/10/2018, 15:52
Phân tích hoạt độ các đồng vị phóng xạ U, Th, 40K, 134Cs, 137Cs, 7Be, 90Sr, 210Pb, 238Pu, 239+240Pu, 226Ra, 7Be, 3H, tổng hoạt độ phóng xạ α, β… trong các đối tượng môi trường khác nhau (đất, nước, không khí, lương thực-thực phẩm) trên các hệ phổ kế α, γ phông thấp và hệ đo tổng hoạt độ α, β phông thấp phục vụ nghiên cứu và quan trắc phóng xạ môi trường và các nhu cầu của xã hội.