Tổng kết công tác Đảng năm 2020 - Triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Wednesday, 30/12/2020, 00:00

       Ngày 24/12/2020, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN) tổ chức Tổng kết công tác Đảng năm 2020 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ. Tham dự Lễ tổng kết có đồng chí Trần Minh Quỳnh - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KHKTHN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

       Mở đầu Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị, thông qua Chương trình Hội nghị. Các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Đảng năm 2021; Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2020 của tập thể Đảng uỷ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ năm 2020 của Uỷ ban Kiểm tra và Báo cáo kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020.

Hình ảnh: Buổi tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

        Đánh giá công tác năm 2020, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai. Năm 2020, Viện đã có 72 công trình công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, số công trình đăng tải trên tạp chí quốc tế là 31, tăng 15% so với năm 2019 (27 bài) . Việc triển khai các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của Viện cũng đã đạt được những thành tích đáng kể, doanh thu năm 2020 tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác chính trị tư tưởng:Đảng uỷ đã làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tổ chức đảng các cấp từ Đảng uỷ Khối tới Đảng uỷ Viện NLNTVN được thực hiện kịp thời, đầy đủ tới toàn thể đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các đơn vị cũng như tới các tổ chức chính trị đoàn thể trong Viện. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng, phát huy quyền làm chủ của người lao động; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên:Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định. Đảng uỷ đã xác định, năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị nhân sự và tổ chức tốt đại hội Đảng đối với các chi bộ và đảng bộ Viện là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.  Đảng uỷ đã quán triệt các chi bộ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị, vận dụng và chỉ đạo thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác kiểm tra, giám sát:Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. UBKT của Đảng uỷ Viện KHKTHN đã thực hiện theo đúng chức năng quy định trong Điều lệ Đảng. Kết quả năm 2020, đảng bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các tổ chức đảng trực thuộc và 100% đảng viên; kiểm tra 2 chi bộ, giám sát 2 chi bộ theo chương trình năm. Kết quả cho thấy, các chi bộ đã làm tốt công tác giám sát hoạt động của đảng viên; thực hiện tốt các quy định trong Điều lệ Đảng về quản lý đảng viên và đảm bảo đủ số lần sinh hoạt trong tháng; Các cuộc họp chi bộ đều có nội dung tốt, ghi đầy đủ các vấn đề đã triển khai - tổ chức thực hiện, có đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác đảng.Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp cấp uỷ, tổ chức đảng, việc thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính của cấp uỷ đúng quy định.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:Đảng ủy luôn quan tâm và kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng các cấp về công tác dân vận. Đảng uỷ quan tâm, sâu sát chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Viện KHKTHN gắn liền với đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện. Đảng ủy luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống cho đội ngũ cán bộ trẻ; Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên, chi hội Cựu chiến binh thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua.

Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020: Đảng bộ Viện KH &KTHN đề nghị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 01 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 03 chi bộ được xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 08 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 33 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ Đảng viên, đặc biệt phải quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp, để mỗi cán bộ Đảng viên thấm nhuần các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường hơn nữa sự phối hợp nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa các đơn vị trong Viện. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị, đặc biệt Nghị quyết sau Đại hội XIII của Đảng. Năm 2021,  Đảng bộ Viện KHKTHN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; triển khai thành công các dự án đầu tư, dự án tăng cường trang thiết bị; triển khai công tác dịch vụ khoa học kỹ thuật, phấn đấu thực hiện tốt, chất lượng cao, đưa doanh số của Viện tăng trưởng, ổn định và bền vững.

       Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết thay mặt Đảng ủy Viện KHKTHN cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2526

Các tin khác