2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2006
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2006
STT Tên đề tài Các thông tin khác
11. Quan trắc và nghiên cứu bụi khí PM2.5 và PM2.5-10 ở trạm khí tượng Láng, Hà Nội Tên chủ nhiệm: Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50.000.000
Năm thực hiện: 2006
12. Ứng dụng phép đo thời gian sống positron để nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ lên vật liệu polyme deteecto vết hạt nhân Tên chủ nhiệm: Khuông Thanh Tuấn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50.000.000
Năm thực hiện: 2006
13. Xác định hàm lượng tritium trong mẫu nước mưa tại một vị trí trong khu vực Hà Nội Tên chủ nhiệm: Đinh Bích Liễu
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 45.000.000
Năm thực hiện: 2006
14. Xây dựng hệ thiết bị trùng phùng giảm phông cho alpha và beta Tên chủ nhiệm: Nguyễn Bách Việt
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 40.000.000
Năm thực hiện: 2006
15. Xây dựng quy trình sử dụng buồng chuẩn Radon Tên chủ nhiệm: Trần Tuyết Mai
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 40.000.000
Năm thực hiện: 2006