2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2013
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2013
STT Tên đề tài Các thông tin khác
11. NVCN: Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ Tên chủ nhiệm: KS. Chu Vũ Long
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 150 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
12. NVCN: Vận hành thiết bị năng lượng nguyên tử tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Bảo Mỹ
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 100 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013