Thông báo mời thầu, gói thầu "Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ việc tiếp nhận 21 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng"

Thursday, 11/05/2017, 16:19
Thông báo mời thầu, gói thầu "Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ việc tiếp nhận 21 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng".

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Wednesday, 01/07/2015, 13:32
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân xin thông báo quý Công ty đã được lựa chọn là nhà thầu cung cấp thiết bị cho gói thầu “Cung cấp thiết bị cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân” thuộc dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân”

Thông báo kế hoạch đấu thầu 2015

Monday, 15/06/2015, 10:41
Thông báo kế hoạch đấu thầu 2015
Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân thông báo kế hoạch đấu thầu cho dự án "Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân"

Thông báo mời thầu năm 2015

Wednesday, 06/05/2015, 11:39
Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân thông báo mời thầu.