Thiết bị phục vụ NCKH

Máy đo liều toàn thân ACCUSCAN Model 2260 Máy đo liều toàn thân ACCUSCAN Model 2260
Một trong những phương pháp đánh giá mức độ nhiễm xạ trong là dùng máy đo liều toàn thân (Whole Body Counter) để nhận dạng và xác định hoạt độ các nhân phóng xạ có trong các cơ quan của cơ thể người, tiến tới đánh giá liều hiệu dụng cho nhân viên bức xạ và dân chúng...
 

 
 

Dịch vụ

Dịch vụ phân tích mẫu nước, sinh học, thực phẩm
Phân tích tỷ số đồng vị: 2H/1H, 18O/16O, 13C/12C, 15N/14N, 34S/32S trong mẫu nước, sinh học, thực phẩm và trong các loại mẫu khác trên hệ khối phổ kế tỷ số đồng vị phục vụ nghiên cứu xác định tốc độ bổ cấp nước, xác định tuổi của nước ngầm, truy tìm nguồn gốc ô nhiễm nitơ, lưu huỳnh trong nước, nghiên cứu khả năng chôn cacbon trong đất, truy suất nguồn gốc thực phẩm và các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu...