Giới thiệu trung tâm An toàn hạt nhân

Wednesday, 10/08/2016, 09:33

Chức năng, nhiệm vụ chính:

     - Nghiên cứu tìm hiểu các kiến thức chung về phân tích và đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân

     - Nghiên cứu vật lý lò phản ứng trong các quá trình chuyển tiếp và sự cố, tai nạn

     - Nghiên cứu các hiện tượng vật lý, các đặc trưng nhiệt thủy động của lò phản ứng và các hệ thống công nghệ của nhà máy điện hạt nhân trong các quá trình chuyển tiếp và sự cố, tai nạn

     - Nghiên cứu diễn biến và động thái của nhiên liệu trong các tình huống chuyển tiếp và sự cố, tai nạn

     - Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích và đánh giá an toàn vùng hoạt LPU trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố

     - Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các chuẩn an toàn quốc tế, khu vực và Việt nam

     - Huấn luyện, nâng cáo trình độ cho cán bộ nghiên cứu về các phương pháp và công cụ phân tích an toàn hạt nhân.

Một số thành tựu tiêu biểu:

Wednesday, 04/01/2012, 00:46
- Là đơn vị chính thực hiện Nghị định thư giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc- KAERI. - Tổ chức 2 lớp học đào tạo cơ bản và năng cao về phân tích an toàn lò phản ứng. - Tổ chức 2 hội nghị về an toàn hạt nhân năm 2009-2010 và 2010-2011. - Có 4 bài báo khoa học được báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ IX.